F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

Hvordan oppdage mobbing?


Blir barnet mitt mobbet på skolen, eller er barnet mitt en mobber? Som forelder er første skritt for å hjelpe, å avdekke barnets vanskelige skolehverdag.


Vær oppmerksom på varsellamper, og ta grep dersom du mistenker at barnet ditt blir mobbet eller er en mobber.

Blir barnet ditt mobbet?
Mobbing foregår ofte godt skjult, selv om det er mange vitner. Den som blir utsatt for mobbingen er også ofte med på å holde på hemmeligheten. De vanligste årsakene til dette, er at ofrene er redde for å bli sett på som sladrehanker, og dermed forsterke mobbingen, eller at de ikke ønsker å bekymre foreldrene sine. Mange har skamfølelser over å bli utsatt for mobbing, og vil ikke at andre skal vite. Frykten for å ikke bli trodd eller forstått, kan også ligge bak et ønske om å skjule. Det finnes en del tegn på at barn blir utsatt for mobbing, og det er viktig å forsøke å finne ut mer dersom du har mistanke om mobbing. Ikke press barnet for informasjon, men vær åpen og søkende. Det kan også være lurt å snakke med andre voksne rundt barnet, som andre foreldre eller ledere av fritidsaktiviteter. Ta kontakt med læreren og SFOansatte for å høre hvordan barnet oppleves på skolen.

Er barnet ditt en mobber?
Det finnes noen fellestrekk blant barna som mobber. Mobbere er selvsagt minst like opptatt av å skjule mobbingen som ofrene er, men det finnes likevel noen tegn å være oppmerksom på. Mobbere plasserer gjerne andre i enten-eller-kategorier. Enten er andre håpløse eller fantastiske, og sjelden noe midt i mellom. De er opptatt av å hevde seg selv, gjerne på bekostning av andre. Målet er å dominere over de jevnaldrende. Vold, aggresjon og uttrykk for hat virker ofte tiltrekkende på mobbere, enten det er på film, i musikktekster, lek eller virkeligheten. Noen liker også å pine dyr. Det er en klar sammenheng mellom vanskelige hjemmeforhold og tendens til å mobbe andre. Ofte har mobbere ikke gode voksne rollemodeller i hjemmet, de mangler grenser og har opplevd krenkelser og manglende omsorg. Dette gjelder selvsagt ikke alle som mobber, men er en risikofaktor.


Video:
Foreldre mot mobbingKilder:
FUG, Barnevakten, NHI, Sinnetshelse.no
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


Tegn på mobbing:

  • Barnet virker bekymret og tynget uten åpenbar årsak.

  • Humør og atferd forandrer seg.

  • Fysiske symptomer som hodepine, magesmerter, kvalme, søvnproblemer eller sengevæting.

  • Barnet vil ikke på skolen.

  • Barnet virker selvkritisk og selvbebreidende.

  • Merker etter slag eller annen fysisk vold, som kutt, blåmerker eller kloremerker.

  • Klær og skolesaker som blir ødelagt eller forsvinner.

  • Barnet isolerer seg.

  • Skoleprestasjonene blir svakere.