F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

Fra bekymring til enkeltvedtak


En av ti elever i grunnskolen har enkeltvedtak om spesialundervisning. Hva skjer når et barn har behov for spesialundervisning? Her får du en oversikt over saksgangen.


Både skolen og foreldrene kan ta initiativet til en undersøkelse om behovet for spesialundervisning er til stede.

Bekymring
En elev som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæringen, har rett på spesialundervisning. Foreldre har rett til å be om at skolen gjør en vurdering om eleven har behov for mer enn ordinær undervisning. Det er rektor som har ansvar for å behandle en sånn sak, og sørge for at skolen gjør en utredning. Forelde må deretter samtykke til at det kan foretas en sakkyndig vurdering av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Utredning hos PPT
Skolen oversender bekymringen til PPT, og ber om at det gjøres en sakkyndig vurdering. Det betyr at PPT observerer eleven, gjør tester og kartlegginger og snakker med de rundt eleven. Med grunnlag i dette gir PPT en vurdering av elevens behov for spesialundervisning. Foreldre har rett til å se denne vurderingen.

Enkeltvedtak
Saken oversendes så til rektor, som har ansvar for å fatte et enkeltvedtak om spesialundervisning. Foreldrene har rett til å uttale seg før vedtaket blir fattet, og deres uttalelse skal tillegges stor vekt. Særlig gjelder dette dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen gitt av PPT. Foreldrene må også samtykke til at vedtaket fattes. Det er klagerett på enkeltvedtak.

Igangsetting, gjennomføring og evaluering
En individuell opplæringsplan (IOP) for eleven utarbeides. Den beskriver mål for spesialundervisningen, innhold og organisering. Foreldrene skal involveres i denne prosessen. Spesialundervisningen evalueres hvert halvår.


Video: Hjem-skole-samarbeid
Den utfordrende samtalen
Kilder:
SSB, Utdanningsdirektoratet, FUG, Barneombudet
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


Begreper knyttet til spesialundervisning:

Tilpasset opplæring:
Tilpasset opplæring betyr at den enkelte elev skal få læringsmål som han eller hun faktisk kan klare å nå. Alle elever har rett på dette.

Spesialundervisning:
Spesialundervisning er en mer omfattende form for tilpasset opplæring, som det er knyttet et enkeltvedtak til.

Enkeltvedtak:
Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer.

PPT:
Pedagogisk-psykologisk tjeneste tilbyr rådgivning til skolen, elever eller foreldre.

IOP:
Individuell opplæringsplan for elever med spesialundervisning. Planen skal inneholde mål, innhold og organisering av spesialundervisningen.