F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

Hvordan øke leseforståelsen?


Vi leser for å forstå, uansett hva vi leser. I skolen er lesing en viktig vei til kunnskap. Hvordan kan du hjelpe ditt barn til å få med seg mer av innholdet i teksten?


Å lese for underholdning og å lese for å lære, krever ulike leseteknikker og tilnærminger til teksten

Hva er leseforståelse?
Leseforståelse er å hente ut og skape mening ut fra tekst. Det er to kompetanser som er nødvendig for å ha leseforståelse: ordavkoding og språkforståelse. Det grunnleggende nivået av leseforståelse er å hente mening direkte ut fra teksten. Deretter jobber leseren med å tolke og se sammenheng i informasjonen som finnes i teksten. Leseforståelse har også et refleksjonsnivå, knyttet til både form og innhold.

Trene leseforståelse gjennom hele leseprosessen
Selve leseprosessen kan deles opp i tre faser; førlesing, lesing og etterlesing. I førlesingsfasen skapes interesse og motivasjon hos leseren. Se på bildene og overskriften, still spørsmål og snakk om hva dere tror teksten handler om. Underveis i lesingen kan barnet stoppe opp og stille spørsmål ved vanskelige ord, eller skriv ned stikkord underveis. Oppfordre barnet til å reflektere jevnlig over hva slags mening han kan trekke ut fra teksten. Ta gjerne notater eller strukturer informasjon på annen måte, for eksempel gjennom tankekart eller tegning. Etterlesingsfasen kan inneholde et handlingsreferat og samtale om innholdet. Har dere funnet svarene på spørsmålene fra førlesingsfasen?

Høy lesehastighet = høy leseforståelse?
Det er en forutsetning for leseforståelsen at barnet kan avkode ord noenlunde effektivt. Trening på å lese hele ordbilder framfor å dele opp ordene i enkeltlyder, gir bedre leseflyt. En rask og sikker leser vil lettere oppfatte meningen i teksten fordi sammenhengen blir tydeligere. Det finnes flere teknikker for å øke lesehastigheten, blant annet ved å trene på øyebevegelser og øking av lesesynsfeltet.


Video: En kort forelesning om lesing
Kilder:
Lesesenteret, Ivar Bråten
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


Tre viktige komponenter i leseforståelse:

Forkunnskaper:
Hva barnet vet om tekstens innhold fra før, påvirker leserens forståelse av teksten. Koblingen mellom det barnet kan fra før og det han leser, er avgjørende for hva han får ut av teksten. Å samtale om temaet før lesing, hjelper barnet til å hente fram forkunnskapene.

Forståelsesstrategier:
Leseforståelsesstrategier er mentale aktiviteter leseren benytter seg av for å skape mening fra teksten. En god leser er en aktiv leser. Strategiene kan dreie seg om å huske og gjenskape, eller å organisere innholdet i teksten.

Lesemotivasjon:
Barn som er motivert for å lese, leser mer. Motivasjonen for å lese har sammenheng med mestringsfølelse og interesse. Det er viktig at barnet leser tekster tilpasset sitt ferdighetsnivå, og at de får velge tekster som fenger dem.