F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

Si din mening!


Utdanningsdirektoratet arrangerer brukerundersøkelser for foreldre og elever. Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn. Foreldreundersøkelsen er frivillig både for skoler og foreldre.


Foreldre og elever sitter med erfaringer og opplevelser som er viktige for skolen å få innblikk i. Brukerundersøkelsene i skolen er én måte for elever og foreldre å si sin mening om læring og trivsel på skolen.

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På våren er det obligatorisk å gjennomføre undersøkelsen på 7. og 10. trinn. Dataene fra undersøkelsen lagres forskriftsmessig, og deler av resultatene publiseres på Skoleporten. Resultatene brukes av skolene og deres eiere til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Undersøkelsen er helt anonym. Det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart. Spørsmålene er delt inn i hovedområdene trivsel, motivasjon, læring, vurdering, arbeidsmiljø og elevmedvirkning.

Foreldreundersøkelsen
Foreldreundersøkelsen er frivillig for skoler og foreldre. Det er skolen som avgjør om undersøkelsen skal gjennomføres. FAU kan be skoleledelsen på sin skole om å gjennomføre undersøkelsen. En vellykket undersøkelse er avhengig av god informasjon til foreldrene om undersøkelsen, og at flest mulig svarer. Resultatene kan gi viktige innspill til skoleledelsen og FAU i deres samarbeid om kvalitetsutvikling på skolen. Undersøkelsen er anonym, men deler av resultatene er offentlige. Spørsmålene dreier seg i hovedsak om foreldrenes oppfatning av elevenes læringsmiljø, og hvordan samarbeidet hjem-skole fungerer.


Video: Hva kan skolen forvente av foreldrene?
Kilder:
Utdanningsdirektoratet
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


Temaer i foreldreundersøkelsen:

• Informasjon til og fra skolen

• Dialog og medvirkning

• Foresattes kjennskap til lover og regler, samt kjennskap til skolens forventninger til foresatte

• Foresattes oppfølging av barna

• Utviklingssamtale

• Fysisk miljø og materiell på skolen

• Trivsel, læring og utvikling

• Læringsforholdene på skolen

• Utdannings- og yrkesveiledning (ungdomstrinnet)