F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

Hvilken holdning har du til skolen?


En av de viktigste suksessfaktorene for barna i skolen finnes i hjemmet. Foreldres holdning til skolen er avgjørende for barnas læringsutbytte.


Foreldre har stor innvirkning på barnas holdninger til læring og utdanning. Hvis foreldre snakker positivt om skolen, vil barna i større grad oppfatte skole som noe positivt og viktig.

Positiv holdning skaper motivasjon
Motivasjon for skolearbeidet springer ut fra en positiv holdning til skole og læring. Grunnlaget for denne holdningen ligger i hjemmet. Holdninger og forventninger fra foreldrene om skolen har mye mer å si for læringsresultatene til barnet, enn for eksempel hvorvidt foreldrene bor sammen. I foreldrenes holdning til skolen, finner man forventninger til hva skolen skal bety for barnet, hvordan barn og foreldre skal møtes, og hvilket læringsutbytte barna skal sitte igjen med. Vi vet at barnas læringsutbytte kan sees i sammenheng med forventningene de har til egne prestasjoner, og forventningene de oppfatter at andre har til dem. Barn som opplever oppmuntring, støtte og forventninger om mestring i skolehverdagen, har bedre forutsetninger for å lykkes. Foreldrene spiller en avgjørende rolle i dette bildet, i samarbeid med skolen.

Bekjempe «spøkelsene»
Noen foreldre har et vanskelig forhold til skolen. Dette kan for eksempel bunne i negative erfaringer fra egen skolegang. Da blir det viktig ikke å la de vanskelige følelsene gå i arv. Barnas skolegang bør være et nytt kapittel med blanke ark i foreldrenes skoleerfaring, og et positivt syn på skolen vil hjelpe barna til å gjøre seg gode erfaringer. Noen foreldre føler seg utrygge på det faglige innholdet, og på det «skolske» språket. De frykter at de ikke har noe å bidra med i barnas skolehverdag. Da er det godt å vite at det å vise interesse for barnas skolehverdag er det aller viktigste for å støtte opp om barnas læring. Ved å engasjere seg, stille spørsmål og ta seg tid til å lytte, er mye av jobben gjort.


Video: Hjem-skole-samarbeid
Kilder:
Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, FUG, Thomas Nordahl, Eva Bratvold.
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


En positiv skoleforelder:

1. Viser interesse for barnas skolearbeid.

2. Snakker positivt om skolen, læreren, fagene, og om verdien av utdanning.

3. Viser at skolen har prioritet foran fritidsaktiviteter og ferier.

4. Er tilgjengelig for barna når de gjør lekser.

5. Legger til rette for at barna kan bygge vennskap med skolekameratene.

6. Er engasjert i aktiviteter i skolens regi. Stiller opp på foreldremøter, samtaler, avslutninger og andre arrangementer.

7. Er bevisst egen påvirkningskraft som forelder, og vet at egne holdninger til skolen smitter over på barnet.