F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

Vurdering for læring


Vurdering kan brukes som et redskap for læring. Da må vurderingen skje underveis i læringsprosessen og veilede framover.


Vurdering for læring er en 4-årig nasjonal satsing i regi av Utdanningsdirektoratet. Målet er en bedre vurderingspraksis blant lærerne, med utgangspunkt i forståelse av vurdering som redskap for læring.

Hva er vurdering for læring?
Skoleelever vurderes hele tiden på arbeidet de gjør, prøver og oppgaver de leverer inn eller presentasjoner de holder. Ofte er denne vurderingen i seg selv et redskap for å øke læring. Underveisvurdering skal gi barna muligheten til å justere sin egen kurs i læringsarbeidet – hva skal jeg fokusere på nå? Samtidig får også læreren mulighet til å justere sin kurs, ved å tilpasse undervisningen til klassens og enkeltelevenes behov.

Grunnlaget for vurdering
Læreplanene i grunnskolen er bygget opp rundt kompetansemål fordelt på årstrinn. Disse kompetansemålene utgjør utgangspunktet for vurderingen. Kompetansemålene er gjerne formulert på en slik måte at de er vanskelig tilgjengelig for barna. Derfor må de brytes ned i konkrete delmål som tydelig forklarer barna hva de skal jobbe mot. Orden, oppførsel, arbeidsinnsats og forutsetninger skal som hovedregel ikke påvirke vurderingen av barnas måloppnåelse i fagene.

Hva skal til for at vurdering skal virke læringsfremmende?
Det er avgjørende at barna forstår hva som skal læres, og hva som er forventet av dem. De må få jevnlige og konkrete tilbakemeldinger på hvordan de ligger an i forhold til læringsmålet, og hva de kan gjøre for å forbedre seg. Tips til veien videre kalles ofte framovermeldinger. Disse har stor effekt på læring, hvis de gis ofte og oppleves relevante for barnet. Gjennom egenvurdering blir barna involvert i eget læringsarbeid, ved å vurdere eget arbeid og utvikling. Dette fremmer læring.


Video: vurdering (ekstern link)
Kilder:
Udir
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


Begreper om vurdering:

Underveisvurdering
Foregår underveis i læringsprosessen. Skal fremme læring og være grunnlag for tilpasset opplæring.

Sluttvurdering
Skal fortelle noe om barnets nivå ved avslutning av et fag.

Standpunktvurdering
En karakter som gis ved avslutningen av et fag, og skal føres på vitnemålet.

Egenvurdering
Barnet vurderer seg selv, med utgangspunkt i om læringsmålet er nådd eller ikke.

Kameratvurdering
Vil si at barna gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger på grunnlag av vurderingskriterier som er satt på forhånd.

Vurderingskriterier
Det som blir lagt vekt på i vurderingen. Skal være kjent for alle som vurderer og blir vurdert.