F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

Rettigheter og plikter


Foresatte har rett og plikt til medvirkning i skolen. Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foresattes medvirkning i skolen.


Alle barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år og til de har fullført det tiende skoleåret.

Hva har elevene rett til?
Alle elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Opplæringen i grunnskolen skal være gratis, og elever fra 1.-4. trinn skal få tilbud om gratis leksehjelp. Skolen skal tilrettelegge opplæringen i tråd med elevens evner og forutsetninger. Alle elever har rett til å medvirke i skolen. Elevene har rett på vurdering, både underveis i læringsprosessen og i form av standpunkt- og eksamensvurdering på ungdomstrinnet. Alle elever har rett på fritak etter søknad fra aktiviteter som strider mot eget livssyn og religion. Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. I tillegg til de generelle rettighetene, finnes det også spesielle rettigheter for enkelte elevgrupper.

Hva er foresattes ansvar?
Foresatte har primæransvaret for oppfostringen av sine barn. Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves i samarbeidet mellom skole og hjem. Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kjenner hverandre, men at også foresatte kjenner både hverandre og hverandres barn. Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Retten til et godt skolemiljø ivaretas ved at alle involverte tar et ansvar, både skolen, elevene og de foresatte. Det er oppmøteplikt for elevene i grunnskolen. Sykdom skal dokumenteres av foresatte. Dersom permisjon for en kort periode søkes og innvilges, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i denne perioden.


Video:
Hva kan skolen forvente av foreldrene?
Kilder:
Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, FUG
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


Hva kan skolen og de foresatte samarbeide om:

 • Den enkelte elev

 • Vurdering og mål

 • Tilpasset opplæring

 • Konfliktløsning

 • Foreldremøter

 • Foreldreundersøkelsen

 • Elevundersøkelsen

 • Det fysiske skolemiljøet

 • Det psykososiale skolemiljøet

 • Læreplaner

 • Årsplaner

 • Innhold i undervisningen

 • Utjevning av sosiale forskjeller

 • Felles arrangementer