Foreldrepulsen® - arkiv

Sorter etter dato eller kategori | Filter: Annet (fjern filter)#LITEGREIT - Ferie i arbeidstiden (Annet) 21.10.2022
Å få gå på skole er både en rettighet og en plikt. Foreldrene er ansvarlige for at barnet oppfyller skoleplikten. Om permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring.
Les >>>

En vellykket skolestart (Annet) 03.08.2015
Skolestart er en viktig milepæl for barn og foreldre. En overgang fra kjent til ukjent for store og små. Hvordan kan du bidra til å gjøre skolestarten til en god opplevelse?
Les >>>

I lys av ODIN-saken: Det meste om mobbing (Annet) 13.11.2014
Mange barn og unge opplever mobbing som kan få følger for resten av livet. Som voksne må vi vite kjennetegn på mobbing og kunne avdekke når det skjer. Vi må vite hva vi kan gjøre for å forebygge og stoppe mobbing. Vi må også spille på lag med skolen og andre voksne rundt barna for å holde nærmiljøet mobbefritt.
Les >>>

Nettvett (Annet) 11.05.2014
Bruken av nettbrett og smarttelefoner blant barn har økt betydelig de siste årene. Stadig flere og stadig yngre barn er på nett. De må lære hvordan de skal ta vare på seg selv og andre på digitale møteplasser. Vær et godt forbilde og vær trygg på nett!
Les >>>

Skoletur til badeplassen (Annet) 09.06.2014
Skoleåret nærmer seg slutten, og sommeren er i gang flere steder i landet. Mange klasser drar på turer som gir dem god læring og opplevelser som styrker klassemiljøet. Turer til badeplassen er spennende og lærerik, og må gjennomføres trygt og forsvarlig.
Les >>>

Hvorfor planleggingsdager? (Annet) 17.04.2017
For foreldre kan det av og til være vanskelig å få tak på hvorfor skolen har planleggingsdager. Da er det nyttig å vite noe om formålet med dem, hva de brukes til og hvordan de kommer elevene til gode.
Les >>>

Tilbake til hverdagen (Annet) 15.08.2023
Ut av feriemodus! En deilig sommer med sene kvelder, late morgener og isspising er tilbakelagt. For å få en god start på skoleåret, er det lurt å tjuvstarte litt med hverdagsrutinene. Bruk litt tid på å komme inn i rytmen før hverdagen braker løs.
Les >>>

Mobbing eller ikke? (Annet) 10.09.2021
Mange elever opplever å havne i konflikt med medelever, eller har klassekamerater de rett og slett ikke kommer så godt overens med. Hvordan kan man kjenne igjen om det i en vanskelig relasjon faktisk foregår mobbing?
Les >>>

På kant med læreren (Annet) 12.10.2014
Det er uunngåelig at det oppstår konflikter mellom hjem og skole i blant. Kommunikasjonen mellom foreldre og lærer kan bli vanskelig, og tillitsforholdet står i fare. Hvordan kan man forebygge og håndtere slike konflikter ?? til barnets beste?
Les >>>

«Tweens» ?? mellom barndom og ungdom (Annet) 19.10.2014
Ikke helt barn, ikke helt tenåring. Aldersgruppa mellom 8 og 12 år kalles ofte for «tweens» ?? fra det engelske uttrykket «in between» ?? mellom. De står i en brytningstid og veksler mellom å være store og små.
Les >>>

Hva betyr elevmedvirkning? (Annet) 02.11.2014
Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Elevmedvirkning er et viktig prinsipp i norsk skole. Det betyr at elevene skal få uttale seg, delta i og ha innflytelse på det som angår dem på skolen. Hvordan foregår det?
Les >>>

Anbefalinger om fysisk aktivitet for barn og unge (Annet) 30.11.2014
I de nye anbefalingene til Helsedirektoratet presiseres det hvor viktig det er å redusere stillesitting blant barn. Barn og unge bør være fysisk aktive minimum 60 minutter med moderat eller høy intensitet hver dag.
Les >>>

Barn og skjermbruk (Annet) 04.01.2015
Norske barn har tilgang på mange medier på skjerm. Summen av tidsbruk på smarttelefon, nettbrett, TV og PC kan bli ganske massiv. Mye av bruken er positiv og berikende for barnet, men av ulike årsaker kan det være lurt at tidsbruken begrenses.
Les >>>

Mobbeprogrammer og tiltak (Annet) 01.03.2015
Arbeid mot mobbing er en viktig del av skolens oppgave. For å jobbe systematisk med å skape et inkluderende læringsmiljø hvor elevene kan føle seg trygge, velger mange skoler å innføre programmer mot mobbing. Her kan du lese litt om hva disse programmene innebærer, og hva slags tiltak som settes inn på programskolene.
Les >>>

Hva er et driftsstyre? (Annet) 10.05.2015
Driftsstyret på skolen er involvert i viktige beslutninger om skolens drift og innhold. Der samles alle partene i skolen for å diskutere og vedta saker som berører blant annet budsjett, strategiplaner, skolemiljø og samarbeid med hjemmet.
Les >>>

Søsken - rivaler og bestevenner (Annet) 17.05.2015
Søsken er våre første venner. �? vokse opp med søsken kan være en kilde til glede, frustrasjon, kjærlighet, sjalusi og konflikthåndtering. Hvordan kan foreldre legge til rette for at søskenforholdet skal utvikle seg positivt?
Les >>>

Skolevegring (Annet) 17.03.2022
Skolevegring er et økende problem. Barn med skolevegring er redde for å gå på skolen. Dag etter dag nekter barnet å gå om morgenen, og fortvilelsen vokser hos både foreldre og barn. Årsakene til skolevegring kan være mange, og veien ut av det må tilpasses den enkelte situasjon.
Les >>>

Når krisen treffer (Annet) 22.11.2015
Skolene i Norge skal være trygge for barna og de voksne som oppholder seg der. Da er det viktig at det finnes god beredskap og grundige planer for hva som skal gjøres om krisen rammer. Det er umulig å forberede seg på alt som kan skje, men planer, rutiner og øvelser gjør skolen bedre rustet til å håndtere en eventuell krisesituasjon.
Les >>>

Trygg skolevei (Annet) 04.01.2016
? gå eller sykle til skolen gir skolebarna en super start på dagen, med frisk luft og mosjon. Det viktigste er likevel at skoleveien er trygg for barna. Det er det vi voksne som har ansvaret for.
Les >>>

Ordensregler - hva og hvorfor? (Annet) 15.03.2019
Skolens ordensreglement skal regulere elevenes rettigheter og plikter på skolen, og skal inneholde regler om oppførsel og hva som kan gjøres når reglene brytes. Det er viktig at elever og foresatte gjør seg kjent med innholdet i skolens ordensreglement.
Les >>>

Hva er elevråd? (Annet) 07.02.2016
Elevmedvirkning og demokrati er viktige grunnprinsipper i norsk skole. En måte å ivareta dette i praksis, er gjennom elevrådet. Elevrådet skal være en arena for å gi elevene reell påvirkning på sin egen skolehverdag.
Les >>>

Skjult mobbing (Annet) 14.02.2016
Skjult mobbing er vond, snikende og vanskelig å oppdage. Mange jenter ?? og gutter ?? utsettes for skjult mobbing. Som foreldre kan vi bidra til å få en slutt på den skjulte mobbingen om vi vet hva vi skal se etter.
Les >>>

Når du mistenker at et barn blir utsatt for vold (Annet) 21.02.2016
Mange barn i Norge lever med vold. For å hjelpe disse barna, må vi være på vakt, vite hva vi skal se etter, og våge å ta grep om vi har en mistanke. De voldsutsatte barna fortjener at noen bryr seg. Vold forekommer i alle slags familier, samfunnslag og miljø.
Les >>>

Klargjøring av sykkel (Annet) 04.04.2021
Når snøen smelter, er det mange som gleder seg til å ta i bruk sykkelen. Ved å gjøre en skikkelig overhaling av sykkelen etter vinteren, blir det morsommere å sykle og levetiden for sykkelen forlenges.
Les >>>

PISA-undersøkelsen (Annet) 08.01.2017
PISA er en stor internasjonal skoleundersøkelse som gjennomføres jevnlig. Her kan du lese litt om resultatene fra undersøkelsen i 2015.
Les >>>

Turmat (Annet) 21.02.2018
Mette barn er turglade barn! På tur får dere både fysisk aktivitet, familietid og naturopplevelser. Med sunn, fristende turmat, får kroppen påfyll av næringsstoffer og energi.
Les >>>

Ny læreplan (Annet) 30.04.2017
Samfunnet vårt er i rask endring, og skolens innhold må utvikles i takt med disse endringene. Opplæringen i skolen skal legge grunnlag for barnas voksne liv i en fremtid vi ikke kjenner. Derfor må innholdet i skolen fornyes jevnlig.
Les >>>

Brannvern hjemme (Annet) 02.12.2022
De fleste dødsbranner skjer i hjemmet. Ved å øve på hva man skal gjøre om en brann oppstår, blir både barn og voksne tryggere på hva de skal gjøre. Har du en brannplan? Kjenner du sjekklisten for brannvern hjemme? 
Les >>>

Mobbing – hva kan jeg gjøre? (Annet) 02.02.2018
Elevundersøkelsen for 2017 viser en svak økning i andel elever som blir mobbet. I denne artikkelen kan du lese om ulike former for mobbing, kjennetegn og tiltak for å bekjempe mobbing.
Les >>>

Konfliktløsning mellom elever (Annet) 18.02.2018
Konflikter mellom elever er en del av skolehverdagen. Noen konflikter er vonde og krever at skolen jobber aktivt for å dempe dem. Det finnes ulike måter å håndtere konflikter på, blant annet gjennom å bruke elevmeglere.
Les >>>

Nulltoleranse for diskriminering (Annet) 02.06.2023
Diskriminering og hatytringer er viktig å bekjempe. Diskriminering kan forklares med at noen behandles forskjellig på en usaklig måte. Dette kan skyldes manglende kunnskap eller være et uttrykk for trakassering.
Les >>>

Geocaching. Sommerens aktivitet? (Annet) 16.06.2023
Geocaching er en form for skattejakt hvor man benytter GPS-teknologi for å finne skattene. Det er en super måte å kombinere friluftsliv og teknologi. Det passer for folk i alle aldre,
og det er gratis.

Les >>>

Hva er egentlig en pedagog? (Annet) 18.01.2019
Pedagoger har kunnskap om oppdragelse, undervisning, lek, læring og utvikling. I skolen møter du flere pedagoger med ulike roller og ulik kompetanse. Her kan du lese mer om dem.
Les >>>

Dataspill: Aldersgrenser (Annet) 19.02.2021
Dataspill er merket med aldersgrenser for å gi en anbefaling om hvor gamle barna bør være for å spille. Disse grensene er satt for å beskytte barn og unge, fordi dataspill også har et stort voksent publikum.
Les >>>

Delbart? Seksualiserte bilder og videoer (Annet) 01.02.2019
Politiets kampanje «delbart?» setter fokus på at barn og unge bruker mobiltelefoner og apper som legger til rette for å ta og dele bilder og videoer. Hva kan foreldre gjøre?
Les >>>

Skolehverdag med smittevern (Annet) 22.04.2020
Ved oppstart av skolene er det klart at det blir en litt annerledes skole. Utdanningsdirektoratet har utstedt en veileder som skolene forbereder seg på. Her kan du lese en kortversjon av veilederen med fokus på det som berører deg i foreldrerollen. Når skal man ikke møte på skole/SFO. Hva skal foreldre gjøre?
Les >>>

Sykkelservice på hjemmebane (Annet) 01.04.2022
En god vårpuss gjør sykkelen klar for ny sesong. Bruk noen minutter på å gjøre sykkelen klar, så øker sykkelgleden eierskapet og sykkelens levetid. Barna kan gjerne hjelpe til med vask og rens. God sykkelsesong! Og husk hjelm!
Les >>>

"Blir det krig nå?" (Annet) 17.02.2022
Det er så godt som umulig å ikke bli eksponert for dramatiske bilder og historier fra verden. Ukraina-konflikten har på ny blitt brennaktuell. Hva tenker barn? Det beste du som far eller mor kan gjøre, er å snakke om det.
Les >>>

Her kan barn og unge søke hjelp i sommer (Annet) 04.07.2022
Nå er sommerferien her. Den er et pusterom for mange, fylt med aktiviteter og moro. Men sånn er det ikke for alle, og for flere barn og unge er det en rekordlang sommerferie i år. Barneombudet har i lenken under samlet noen av hjelpetjenestene barn og unge kan kontakte i sommer.
Les >>>

Nytt skoleår (Annet) 10.08.2023
De fleste barn har sommerfugler i magen når de skal starte på skolen igjen. For mange er det også mye som er nytt ved skolestart. Det er lurt å være litt forberedt. Her kan du også se hva de landsomfattende endringer fra Undervisningsdirektoratet.
Les >>>

Nettvett må læres! (Annet) 14.10.2022
Vi tilbringer stadig mer tid på nett. For å ferdes trygt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Tenk kritisk, vær et godt forbilde og vær trygg på nett! Oktober er også den nasjonal sikkerhetsmåneden.
Les >>>

Hva er BlimE? (Annet) 04.11.2022
De siste årene har om lag 400.000 barn danset BlimE-dansen samtidig. BlimE! er en kampanje drevet av NRK Super. Den har blitt gjennømført hvert år siden 2012. Høydepunktet er BlimE-dagen som i år markeres 11.november. Her kan du lese litt mer om hva målsetningen med kampanjen er.
Les >>>

Mistanke om vold (Annet) 05.05.2023
Mange barn i Norge lever med vold. For å hjelpe disse barna, må vi være på vakt, vite hva vi skal se etter, og våge å ta grep om vi har en mistanke. De voldsutsatte barna fortjener at noen bryr seg.
Les >>>

Tik Tok - foreldretips (Annet) 25.08.2023
73% av norske barn mellom 9-18 år bruker TikTok.   Aldersgrensen er 13 år, men forskning viser at 4 av 10 barn mellom 9-11 år bruker TikTok til tross for aldersgrensen. Hva bør foreldre vite og hva kan du gjøre?
Les >>>